‘The sky is the limit’

Foto door NASA op Unsplash

De ‘race into space’ is begonnen. Mensen met teveel geld die miljarden investeren om een eigen ruimtevaartprogramma op te zetten en passagiers die tientallen miljoenen neerleggen om een (zeer) korte tijd in de ruimte te bivakkeren. Ik gun iedereen zijn pleziertje, maar er bestaan zeker genoeg andere mogelijkheden om op een goedkopere manier daarin te voorzien. Nee, geen moralistisch betoog over vervloekte rijkdom en gezegende armoede. Wel een poging om dit in een ander perspectief te zien en met beide benen weer op de grond terug te keren. Rijkdom brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Ten eerste natuurlijk de manier waarop de rijkdom vergaard is, maar ook de manier waarop het besteed wordt. Als rijk worden een doel op zichzelf wordt, hoef je geen aanhanger van Karl Marx te zijn om te beseffen dat dit vroeg of laat ten koste gaat van anderen. Zoals Jezus terecht tegen zijn leerlingen zei: ‘Want de armen zijn altijd bij jullie’. Je zou ze zomaar uit het oog kunnen verliezen als je alleen maar op ‘de sky’ gericht bent. Blijf ook regelmatig naar links en rechts kijken. Je zult onbeperkte mogelijkheden zien om op een verantwoordelijke manier het leven van een ander en daarmee van jezelf, te verrijken! Dus, jazeker, die ruimtetripjes waren toch echt wel de limit!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#ruimtevaart#commercieel #armoede #kloof #rijkdom

--

--

--

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lekenprediker

Lekenprediker

www.lekenprediker.nl

More from Medium

Biohack The Festive Season

Nathan Chen: My Olympic Friend

The Sea Bee

xSushi vs Meowshi