Foto door Fatih op Unsplash

Er wordt in veel delen van de wereld nu aandacht gevraagd voor de strijd tegen discriminatie. Sommigen trachten het te vernauwen tot racisme om daarmee de tegenstelling tussen donker gekleurde en blanke mensen aan te scherpen. Volgens mij dient dat deze goede zaak niet en zorgt deze verkokerde zwart/witte kijk ervoor dat mensen meer tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. In hun onmacht zoeken mensen krampachtig naar redenen om het bestaan ervan te verklaren, door bijvoorbeeld direct een verband te leggen tussen het slavernijverleden en het huidige racisme. Dat lijkt me te simpel. Onrecht, waaronder discriminatie, heeft altijd bestaan en reist met de mens mee. Dat was gisteren zo, dat is vandaag het geval en het zal helaas morgen ook zo zijn daar waar mensen zijn. Moeten we er ons dan bij neerleggen? Integendeel! Elke dag mag je de universele gulden regel in de praktijk brengen, die ook terugkeert in Jezus’ manifest, de Bergrede: ‘Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere heilige boeken.’ Elk leven doet ertoe. Ongeacht of je nu zwart, wit, geel, bruin of rood bent of dito haar of gevoelens hebt. Wat een mooi mozaïek levert dat op! Een plaatje om naar te kijken!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#blm #discriminatie #racisme #onrecht

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store