‘Hey…het is oké!’

Afgelopen weken hoor ik regelmatig radioreclamespotjes van de campagne . Hiermee vraagt de overheid aandacht om ‘het stigma op psychische aandoeningen weg te nemen en de drempel om erover te praten te verlagen voor zowel mensen met een psychische aandoening als de mensen in hun omgeving.’ Tot zover de PR taal. Waar het hier natuurlijk om gaat is moed, begrip en een luisterend oor te hebben. Daarvoor hoef je niet meteen naar een (psycho)therapeut te rennen, maar wordt een beroep gedaan op ons allemaal. Daarbij moet ik denken aan een dat ik onlangs las over een jonge Poolse influencer, die eerst over het katholicisme blogde en nu tegen. Door bepaalde gebeurtenissen in haar leven had er een ommezwaai plaatsgevonden. Het artikel eindigde met: ‘Haar nieuwe evangelie: “Denk niet dat de kerk, bidden of God je problemen gaat oplossen. Zoek een goede therapeut.”’ Haar frustratie denk ik te begrijpen, maar deel haar oplossing niet. Afgelopen jaren lijken veel mensen ontworteld, gezien het hoge aantal mensen in geestelijke nood. Een therapeut is dan ook niet de eerste oplossing. Door wie of wat laat u zich opbeuren en inspireren? Heeft u nog moed om begrip en een luisterend oor te hebben? Dat is pas oké!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021 in het Noordhollands Dagblad

#heyhetisoke #depressies #psychischehulp

--

--

--

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lekenprediker

Lekenprediker

More from Medium

Hypercent Fairlaunch

#Edhi Fund Raising

Everyday Job of a Music Publicist: Uplifting Underappreciated Musicians

How to manage and monitor remote workers