Glazen bol

Het zijn gouden tijden voor complotdenkers en onheilsprofeten. In een onzekere tijd als deze, komen de vreemdste theorieën bovendrijven. Van allerlei ideeën over macabere wereldwijde netwerken tot doorgedraaide Bijbellezers die de wildste toekomstvoorspellingen destilleren uit Bijbelteksten. Iemand uit deze laatste groep liet onlangs duidelijk van zich horen. Een zelfbenoemde evangelist liet enkele weken geleden bij honderdduizenden huishoudens een tijdschrift op de deurmat vallen, waar op de voorkant een foto van een grote glazen bol niet had misstaan. Zo ook bij mij. Een blad vol ronkende teksten met voorspellingen voor 2021 ‘and beyond’, corona, vaccins en Israël. Zonder enige nuance en soms zelfs gewoon klinkklare onzin. De schrijver ziet stuk voor stuk Bijbelse profetieën vandaag in vervulling gaan. Wanneer heb ik dat eerder gehoord? Elke keer als de mens in onzekere tijden verkeert, steken dergelijke theorieën de kop op. Angst is een slechte raadgever. Ik wil de Bijbel niet lezen als een dienstregeling, die mij exact vertelt wanneer wat te gebeuren staat. Wel wil ik de Bijbel graag blijven lezen als het verhaal van Gods betrokkenheid op mensen, met zicht op een toekomst die anders zal zijn dan vandaag. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament ademen die betrokkenheid. Daar komt geen glazen bol aan te pas!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2021 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #complottheorieen #apocalyps #bijbel

--

--

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store