#GIVEBACKFRIDAY

Vandaag , Black Friday, staat voor kopen tegen lage prijzen of in ieder geval de suggestie wordt gewekt; vaak bedoeld voor eigen gebruik. Hoe meer en goedkoper, hoe beter lijkt het credo. Een opmerkelijke actie van een internationale meubelgigant trok mijn aandacht: deze week kopen ze meubels terug onder het motto Give Back Friday! Een verfrissend tegendraads geluid; zeker in deze tijd waar een heel jaar wel zwart lijkt te kleuren. Er is zeker commercieel voordeel te behalen, maar ik wil vandaag focussen op het element van (terug)geven aan een ander in plaats van iets voor jezelf houden. Zeker nu blijkt hoe belangrijk dat is. Dan gaat het over samenleven en dat doe je niet alleen: het is geven en ontvangen (in die volgorde). Dat zijn ook hele praktische zaken, zoals toch maar dat mondkapje opzetten of fysieke afstand bewaren. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor een ander. Hoe actueel is het Bijbelwoord uit Prediker daarom nog steeds? ´Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje. Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen.´ (hoofdstuk 4: verzen 9–10). Wat geef jij terug vandaag?

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 27 november 2020 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#blackfriday #bf #samenlevin #maatschappij

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store