Bubbelgum

Foto door Hana Lopez on Unsplash

‘Waar is Abel, je broer?’ vroeg de Heer. ‘Ik weet het niet,’ antwoordde hij [Kain], ‘moet ik soms voor mijn broer zorgen?’. Hoe actueel is deze oeroude Bijbelse tekst? Er zijn nu mensen die vanuit hun eigen bubbel, op een militante manier pleiten voor individuele keuzevrijheid en strijden tegen elke vorm van drang inzake de volksgezondheid, waarbij het eigen belang leidend is. Het zijn opvallend vaak zelfbenoemde coaches en adviseurs die hun handelswaar rondom ‘koning(in) ik’ waardeloos zien worden in het echte leven. In een min of meer geordende wereld zoals we die in het Westen tot voor kort kenden, was dat doodnormaal. Nu zijn het andere tijden. Nu blijkt ineens dat niet altijd en overal je eigen mening de norm is. Het is inmiddels wel duidelijk dat de volksgezondheid verder reikt dan je eigen gezondheid. De mate van bescherming van je eigen gezondheid wordt niet uitsluitend meer bepaald op basis van een door jezelf opgesteld risicoprofiel. Je broer Abel blijkt ook onderdeel te zijn van de samenleving waarin jouw bubbel rondzweeft. Die heeft ook een belang. Die loopt ook een risico. Die verdient ook mijn zorg. Ik hoop dat er komende tijd veel bubbels uit elkaar spatten; precies wat er gebeurt met bubbelgum. Dan kun je kennismaken met je ‘broer’. Aangenaam!

Reinier van Markus

Gepubliceerd op vrijdag 19 november 2021 in het Noordhollands Dagblad

www.lekenprediker.nl

#lekenprediker #samenleving #individualisme #Bijbel

--

--

--

www.lekenprediker.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lekenprediker

Lekenprediker

www.lekenprediker.nl

More from Medium

The Explosive New Drama From Jamie Lynn Spear’s Tell-All Memoir — What You Need To Know

Differing Communications Styles - and When to Use Them - Igor Poza

Doughnut Economics for your Neighbourhood, Street or Household (apply now!)

Cheaters Shouldn’t Be Voted Into the National Baseball Hall of Fame