About
profile image

About Lekenprediker

Sinds 2010 schrijft Reinier van Markus als lekenprediker maandelijks een column in het Noordhollands Dagblad bij de actualiteit op het snijvlak van religie en maatschappij. www.lekenprediker.nl E-mail: lekenprediker@perspicuus-publishers.nl

·

2 Following

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store