Foto door Nathan Dumlao op Unsplash

Twee weken geleden las ik op de voorpagina van een krant een ronkende kop waar de verontwaardiging van afspatte over een bedrijf waar de directie een forse bonus gaat ontvangen, ondanks (of dankzij?) de staatssteun die het ontving. Op dezelfde pagina rechtsboven een verwijzing naar een artikel over het beroemde kinderboek ‘Rupsje nooitgenoeg’, waarvan de schrijver onlangs overleden is. Hoe treffend wil je het hebben? Dat het hier niet meer om incidenten gaat, is inmiddels wel duidelijk na berichten over duistere mondkapjesdeals, corrupte overheidsbestuurders en zichzelf verrijkend topmanagement. Dergelijke voorvallen herinneren ons eraan dat aan de basis moraal en het…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store