Nieuwe Bijbelvertaling 21 (NBV21)

Foto door NASA op Unsplash

Foto door JOSHUA COLEMAN op Unsplash

Foto door Nathan Dumlao op Unsplash

Foto doorDavide Cantelli via Unsplash

‘Hey… het is oke’!

Foto: Hulki Okan Tabak op Unsplash

Spark of Hope for Saifi Beirut! — Op de foto Rana Al-Dirani (foto door: Daisy Mohr)

Vijftig reflecties — columns

Voorbeeld van een Jerusalema Dance Challenge

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store